Obchodní podmínky

Obchodní podmínky SachMedium.cz

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Portálu se řídí těmito obchodními podmínkami:

1 Definice

1.1 V těchto obchodních podmínkách:

 1. 1.1  „Provozovatel“ je Dominik Klapuch, IČO: 19782926, se sídlem Hlučínská 271/23 Opava, 747 05 a Miroslav Janeček se sídlem Mošovec 94/20, Opava, 746 01
 2. 1.2  „Portál“ znamená internetovou aplikaci s názvem SachMedium, mezi jejíž hlavní funkcionality patří poskytování tematicky zaměřeného obsahu (např. článků), a která je dostupná na internetové adrese https://sachmedium.cz/.
 3. 1.3  „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 4. 1.4  „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Portál Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
 5. 1.5  „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Portál za podmínek uvedených v těchto VOP.
 6. 1.6  „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
 7. 1.7  „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Portál, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
 8. 1.8  „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Portál při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Portál a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Portálem. Hesla do Portál jsou automaticky šifrována klíčem MD5 a Provozovatel tak nemá přístup k heslům bez šifrování.

2 Proces uzavření smlouvy o užívání Portál

 1. 1  Zobrazení tlačítka s názvem „Registrovat se“ v uživatelském prostředí Portál je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
 2. 2  Dokončením registrace je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele, tímto úkonem je uzavřena Smlouva a vyjádřen souhlas s těmito VOP. Odkaz na aktuální znění těchto VOP je pod tlačítkem ve smyslu 2.1.
 3. 3 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

3 Užívání Portál

 1. 1  Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Portál, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
 2. 2  Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Portál, a není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezplatně.
 3. 3  V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Portál) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
 4. 4  Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
 5. 5  Uživatel nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet.
 6. 6  Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Portál.
 7. 7  Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Portál se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
 8. 8  Provozovatel má právo Portál nebo jeho část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
 9. 9  Uživatel má právo na užívání Portál za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
 10. 10  Uživatel se zavazuje při užívání Portál jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Portál nevznikla žádná škoda.
 11. 11 Uživatel nemá právo poskytovat přístup do Portál třetím osobám, v opačném případě bude jeho účet ihned zablokován bez nároku na náhradu.

4 Databáze

 1. 1  Uživatel nemá právo prostřednictvím Portál strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Portálem.
 2. 2  Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Portál jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Portál.
 3. 3  Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Portál splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Portálu a jeho databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5 Odpovědnost za škodu

 1. 1  Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.
 2. 2  Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

6 Změna VOP

 1. 1  Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
 2. 2  Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Portál. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.

6.3 V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

7 Ochrana osobních údajů

 1. 1  Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
 2. 2  Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v ” Zásady ochrany osobních údajů” zde: https://sachmedium.cz/?page_id=18128

8 Povinné informace pro spotřebitele

 1. 1  Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
 2. 2  Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
 3. 2.1  adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
 4. 2.2  telefonický kontakt Provozovatele je +420 723 847 586; +420 733 508 762
 5. 2.3  adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@sachmedium.cz;
 6. 2.4  odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
 7. 2.5  Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Portál;
 8. 2.6  Uživateli nevznikají náklady na dodání;
 9. 2.7  k užívání Portál je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Google Chrome, Safari, Brave nebo FireFox
 10. 2.8  Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 72 hodin od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence;
 11. 2.9  ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;
 12. 2.10  aktuální verze obchodních podmínek jsou uloženy na stránkách sachmedium.cz;
 13. 2.11  Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;
 14. 2.12  opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět prostřednictvím kontaktu info@sachmedium.cz, změna hesla vždy na adrese: https://sachmedium.cz/wp-login.php?action=lostpassword
 15. 2.13  Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
 16. 2.14  Provozovatel využívá prostředky mimosoudního řešení sporů po domluvě;
 17. 2.15  předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Portál se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Portál, které měl Portál v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
 18. 2.16  Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;
 19. 2.17  Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

9 Rozhodné právo

 1. 1  Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. 2  Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

10 Účinnost

10.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. října 2023.